Amsterdam Record Shop Dortmund, Germany
Andrä Dortmund Dortmund, Germany
Archiv Dortmund, Germany
BigBankHank Record Shop Dortmund, Germany
Black Plastic Dortmund, Germany
Idiots Records Dortmund, Germany
The Hangout Dortmund, Germany
XXL Musicworld Dortmund, Germany